دستگاه اکستنسوگراف

1. تعیین خواص کشش خمیر
2. مقاومت در برابر کشش و قابلیت کشش
3. اعلام نتایج قابل اعتماد در مورد خواص پخت خمیر
4. تاثیر افزودنی ها بر خواص رئولوژیکی هر آرد و تعییین خصوصیات آرد برای هر منظور مشخص
5. ترسیم نتایج اندازه گیری به صورت گراف

آموزش استفاده از دستگاه اکستنسوگراف

دوستان و همکاران گرامی که دستگاه اکستنسوگراف را خریداری نمودند:کارخانه آرد گوهر میناب ، آزمایشگاه آرتانوفرآورپارت، شرکت حامیان اکسیر سبز رازی ، کارخانه آرد فدک

اکستنسوگراف-Extensograph