info@ardazma.com 09362112266

درباره آردآزمالیان

صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

دکتر سید احمد حیدری، با بیش از 30سال سابقه در صنایع آرد و و نان، در ســال 1391شــرکت مهندســی آردآزمالیان را با هدف طراحی و تولید به روز دســتگاههای کنترل کیفی و رئولوژی برای آزمایشــگاههای صنایــع آرد و نان و بالا بــردن کیفیت محصولات کارخانجات داخل ایران، به طور رسمی تاسیس کرد. این شــرکت ابتدا کار خود را با تولید و بومیسازی فناوری ساخت دســتگاههای گلوتن شــوی و ایندکس در داخل کشــور، شروع به کار کــرد و پــس از آن، با فعالیت مســتمر واحد تحقیق و توســعه این شــرکت که از دانش و تخصص متخصصیــن ایرانی در زمینه طراحی، سختافزار، نرم افزار و هوش مصنوعی استفاده می کند، تقریبا در هر ســال یک دستگاه جدید درصنایع آرد بومیسازی و بازطراحی شد و با تولید دستگاهها با قیمت مناسب، ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش، باعث ایجاد اشــتغال در داخل کشــور و جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید. به علاوه در ســه ســال گذشــته، دستگاههای پیشــرفته رئولوژی مانند اکستنسوگراف و فارینوگراف با فناوری پیشرفته و برمبنای هوش مصنوعی طراحی و تولید

ارتباط با ما

مشتریانی که به ما اعتماد کردند