info@ardazma.com 09362112266

هکتولیترسنج

هکتولیترسنج


توصیف

 وزن هکتولیتر ( )Hectoliterیا وزن آزمایش، برای تعیین بازده آرد از گندم و یکنواخت بودن دانه ها مورداستفاده قرار می گیرد. این روش تحلیل،با نام وزن دانه )Grain Weight 1000(1 000شناخته شده و برحســب کیلوگرم در 100لیتر گندم بیان میشود. با این روش ساده، کیفیت گندم تعیین میگردد. دســتگاه هکتولیتر سنج شرکت مهندســی آردآزمالیان، علاوه بر کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش است  


برچسب ها

برچسب: , , ,


سفارش