اکستنسوگراف

دستگاه اکستنسوگراف
مقاومت به کشش و کشیده شدن خمیر اندازه گیری می شود و نتایج دقیق در مورد خواص پخت خمیر به دست می آید. دستگاه اکستسنسوگراف جهت اندازه گیری در موارد زیر کاربرد دارد:
1.تعیین خواص کشش خمیر
2.مقاومت در برابر کشش و قابلیت کشش
3.اعلام نتایج قابل اعتماد در مورد خواص پخت
4.تاثیر افزونی هایی نظیر اسید اسکوربیک ، آنزیم ها(پروتئاز) ،امولسیفایر ها و بنابراین خواص رئولوژی هر آرد و تعیین خصوصیات آرد برای هر منظور مشخص
نتایج اندازه گیری با دستگاه به صورت گراف رسم می گردد. شکل گراف در زمان های مشخص و سطح زیر گراف نتایج دقیق در مورد خصوصیات خمیر را می دهد.