انبارسازی گندم

محل نگهداری گندم به عنوان “انبار” موادخام به حساب می‌آید. انبار گندم...