انبارسازی گندم

محل نگهداری گندم به عنوان “انبار” موادخام به حساب می‌آید. انبار گندم...

آرد ایرمیک چیست؟

در واقع میانی ترین قسمت گندم هست که در هر ۱۰۰ تن گندم ۵ کیلو آرد ایرمیک به دست...