info@ardazma.com 09362112266

آنالیز بافت

آنالیز بافت


توصیف

آزمایش بافت، تکنیکی تثبیت شده برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکــی از مواد اولیه تشــکیل دهنده، ســاختار مواد غذایی کنترل کیفیت قبل و بعد از پخت اســت. برای انجام این آزمایش از دستگاه آنالیز بافت ( )Texture Analyzerاستفاده میشود. این دستگاه اجازه انجام آزمایش بافت را برای طیف گستردهای انواع مواد غذایی مانند محصولات پخته شده، غلات، حبوبات، مواد قنادی، تنقلات، لبنیات، میوه، ســبزیجات، ژلاتینها، گوشت، مرغ ماهی، ماکارونی، و حتی مواد غذایی حیوانات خانگی را میدهد. تحلیــل بافت را میتوان با اســتفاده از روش مکانیکی و برمبنای نیرو انجــام داد. در این آزمایش، آزمونهای اســتانداردی مانند فشــرده و خــم کردن انجــام میشــود و از آن بــرای اندازه گیری ســختی، تردی، نرمی، چســبناکی و دیگر خواص مشــابه استفاده میگردد. اندازه گیری این خواص به غیر از صنایع آرد و خوراکی در صنایعــی دیگر مانند تولیــد دارو، ژل و مانند آنها نیز کاربرد دارد. پارامترهــای نهایــی این آزمایــش از طریق بازخورد مشــتری ها، آزمایشهــای گســترده روی بافت به دســت آمدهاند که شــامل ســختی، کشســانی و انعطافپذیری و امکان جویدن و چســبندگی هستند. دستگاه آنالیز بافت شرکت مهندسی آردآزمالیان، علاوه بر کیفیت عالی و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش نیز است.  


برچسب ها

برچسب: , , ,


سفارش