تهران تهرانپارس،خیابان جشنواره
+989362112266 تلفن تماس
info@ardazma.com پست الکترونیک

فالینگ نامبر

فالینگ نامبر


توصیف

دســتگاه فالینگ نامبر، مقدار فعالیــت آنزیم آلفا آمیلاز آرد را به شــکل خودکار تعیین میکند. این دستگاه میتواند فعالیت آنزیم طبیعــی را اندازه بگیرد یا میزان فعالیت میکروبی و طبیعی آنزیم را به طور همزمان تعیین کند.طراحی دســتگاه فالینگ نامبر شــرکت مهندســی آردآزمالیان به گونهای انجام شــده اســت که با وارد کردن ارتفاع از ســطح دریا توســط کاربر، به طور خــودکار نقطه جوش آب را تنظیم میکند و تا زمانی که دمای مخزن به این مقدار نرسد، اجازه انجام آزمایش را میدهد و به محض رسیدن به دمای مناسب، آماده بودن دستگاه برای انجام آزمایش را اعــلام میکند. به علاوه برای ایمنی، زمانی که ســطح آب درون مخزن از ارتفاع مشــخصی کمتر شود، اخطاری در نمایشگر ظاهر می شود . این دســتگاه نیــز همانند دیگر دســتگاههای شــرکت مهندســی آردآزمالیان دارای یک ســال گارانتی و پنج ســال خدمات پس از فروش است.  


برچسب: , , ,


سفارش و مشاوره از طریق واتس اپ