info@ardazma.com 09362112266

گلوتن ایندکس

گلوتن ایندکس


توصیف

دستگاه گلوتن ایندکس بعد از مشــخص شدن مقدار گلوتن توســط دستگاه گلوتن شوی باید کیفیت آن نیز تعیین شــود زیرا عاملی مهم در پخت است که برای این آزمایش، میتوان از دســتگاه ایندکس گلوتن اســتفاده کرد که به شــکل مکانیکی، گلوتن لغزنده (گلیادین) را از گلوتن به ســاختار غیرلغزنده (گلوتنین) جــدا میکند و عددی را از آنها به دســت میآورد که به آن «ایندکس» یا «شــاخص» گفته میشود.درصد این عدد با کیفیت گلوتن آرد برای پختهای مختلف، رابطه مستقیم دارد. دســتگاه گلوتن ایندکس ساخته شــده توسط مهندسین متخصص شرکت مهندسی آردآزمالیان، علاوه بر کیفیت بالا (انجام آزمایش ظــرف یــک دقیقــه بــا ســرعت 6000دور در دقیقــه،) قابلیت تکرارپذیری و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش نیز هست.    


برچسب ها

برچسب: , , ,


سفارش