info@ardazma.com 09362112266

گلوتن شوی

گلوتن شوی


توصیف

بــرای تعیین مقــدار گلوتن درون گندم یا آرد، با اســتفاده از یک سیستم مکانیکی و تحت شرایط ثابت دما، فشار و آب ثابت، گلوتن از آرد جدا شود. برای این منظور، از دستگاه گلوتن شوی استفاده میشود. دســتگاه گلوتن شــوی خودکار شرکت مهندســی آردآزمالیان، در زمــان حــدود 5دقیقــه و با اســتفاده از 300سیســی آب مقطر حــاوی دو درصد نمــک طعام، کار شستشــو را به شــکل همزمان روی دو نمونــه آرد انجــام میدهد و گلوتن آنهــا را جدا میکند. به علاوه، این دستگاه اجازه تغییر پارامترهایی مانند زمان میکس و شستشــو را میدهد تا کاربر بتواند آنها را بسته به نوع گندم تغییر دهد. این دستگاه با یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.


برچسب ها

برچسب: , , ,


سفارش